ร.10 โปรดเกล้าฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พระราชทานทุนการศึกษาลูกข้าราชบริพารเรียนดี200คน
วันที่เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 17:32 น.

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ประจำปี 2562” พร้อมพระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชบริพารที่มีผลการเรียนดี 200 คน พระราชทานสลากออมสิน  ของขวัญ  ของเล่นเสริมทักษะและความรู้  ตลอดจนพระราชทานอาหารและเครื่องดื่ม
แก่เด็ก  เยาวชน  และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับเด็ก และเยาวชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์  เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  และพระราชทาน พระราโชวาทสำหรับเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  พุทธศักราช  2562  ความว่า  “ เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้  และประพฤติตนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย  เพราะว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้  จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุข  ความเจริญ  และความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า ”  เพื่อให้เด็กและเยาวชน  ได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี  และเป็นกำลังที่สำคัญต่อประเทศชาติต่อไป

 

12 ม.ค.62 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2562  ณ  สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ  ราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจัดขึ้นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของประเทศชาติ โดยพระราชทานพระราโชบายให้เป็นการจัดกิจกรรมแบบรวมการ โดยให้บุตรหลานของข้าราชบริพาร  ตลอดจนเด็กและเยาวชนทั่วไป ได้มาร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ   ทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชบริพารที่มีผลการเรียนดี จำนวน 200 คน พระราชทานสลากออมสิน  ของขวัญ  ของเล่นเสริมทักษะและความรู้  ตลอดจนพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็ก  เยาวชน  และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน การนี้หน่วยงานต่างๆ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญแด่พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วย

 

 

 

ที่มา แนวหน้า