สนช.ผ่านฉลุยกม.ประชารัฐ โหมสวัสดิการช่วยเหลือปชช.
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 17:29 น.

 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ประชุมสนช. ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดคำนิยามคำว่า ประชารัฐสวัสดิการ ไว้ในมาตรา 3 หมายถึง สวัสดิการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มศักยภาพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น และสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมแก่ประชาชน โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่วนในมาตรา 4 บัญญัติให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยมี รมว.คลัง เป็นประธานโดยตำแหน่ง

 

นอกจากนี้ยังให้จัดตั้งกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยเงินของทุนให้จ่ายได้เพื่อการจัดประชารัฐสวัสดิการและกิจการ ดังนี้ 1.การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2.การสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะลำบากทุกประเภท และ 3.การดำเนินงานและบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยที่ประชุมสนช.มีมติเอกฉันท์ 164 คะแนน สมควรให้ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นกฎหมาย