ประชาธิปัตย์ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:22 น.

ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2554-2561 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะทำงาน ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ เพื่อหารือรับฟังปัญหา พร้อมแนะแนวทางแก้ไขร่วมกัน

 

8 มี.ค. 2555 พบ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ที่ทำการสภาฯ

 

ตั้งแต่ปี 2555-2561 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุล และคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มวิชาชีพ อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสถาปนิก สภาวิศวกร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารือ​ รับฟังปัญหาและแนะแนวทางแก้ไขร่วมกัน

 

28 ต.ค. 2558  พบสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

24  ธ.ค.2558  พบสภาสถาปนิก ณ ที่ทำการสภาฯ

 

28 ก.ย.2558 พบสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

 

14  มี.ค.2559  พบสภาวิศวกร ณ ที่ทำการสภาฯ

 

18 พ.ค.2559 พบสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

 

1 ก.พ. 2560 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์

 

12 ก.ย.2560  พบสัตว์แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรูปถัมภ์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

20 ธ.ค.2560 พบสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

17 ก.ย.2560  พบสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

27 ม.ค.2561 พบสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

16 ม.ค.2561 พบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

 

17 มิ.ย. 2560 พบเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

12 มิถุนายน 2561 พบสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ,สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตั้งแต่ปี 2556-2558 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุลและคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เพื่อหารือ​ รับฟังปัญหาและแนะแนวทางแก้ไขร่วมกัน

 

9 ก.พ.2556 พบสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สมาคมฯ

 

16 ก.ค.2558 พบสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

1 ก.ค.2558 พบสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

29 ม.ค.2557 พบสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป

 

20 ก.พ.2557 พบสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป

 

26 ก.ย.2556 พบสมาคมอาคารชุดไทย ณ โรงแรมหรรษา

 

9 ต.ค.2556 พบสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตั้งแต่ปี 2557-2560 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุล และคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มธุรกิจการเงิน อาทิ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เพื่อหารือ​ รับฟังปัญหาและแนะแนวทางแก้ไขร่วมกัน

 

22 ต.ค.2557 พบสมาคมประกันชีวิตไทย  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

16 พ.ย.2560 พบสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

13 ธ.ค.2559 พบสมาคมประกันวินาศภัย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

8 ธ.ค.2559 พบสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตั้งแต่ปี 2554-2561 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุลและคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย สมาคมรถเช่าไทย สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว กลุ่มธุรกิจการประมูลรถยนต์ สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กลุ่มอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ สมาคมโลหะไทย สมาคมผู้ผลิตสีไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมส่งเสริมรับช่วงการผลิตไทย สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

 

พร้อมกันนี้ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล ยังได้เข้าเยี่ยมชม โรงงานบริษัท เอส พี เมทัลเวิร์ค จำกัด โรงงาน UNI AIR โรงงาน บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โรงงานผลิต PANDORA และท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย

 

29 พ.ย. 2554  พบสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ณ พรรคประชาธิปัตย์

 

9  มี.ค.2560  พบสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

14 ม.ค. 2561 พบสมาคมรถเช่าไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561เยี่ยมชมโรงงานบริษัท เอส พี เมทัลเวิร์ค จำกัด

 

4 พ.ค.2561 พบสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วและกลุ่มธุรกิจการประมูลรถยนต์ ณ พรรคประชาธิปัตย์

 

19 ม.ค. 2555 พบ สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ณ รัฐสภา

 

12 มี.ค.2557 พบสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย

 

18 กรกฎาคม 2561 เยี่ยมชมโรงงาน UNI AIR

 

10 มี.ค.2559 พบกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ณ สภาอุตสาหกรรมฯ

 

28 เม.ย. 2560  พบสมาคมโลหะไทย  ณ  โรงแรมทวินทาวเวอร์

 

15 สิงหาคม  2561 เยี่ยมชมโรงงานบริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชันแนลจำกัด

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตั้งแต่ปี 2554-2561 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุลและคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย สมาคมรถเช่าไทย สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว กลุ่มธุรกิจการประมูลรถยนต์ สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กลุ่มอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ สมาคมโลหะไทย สมาคมผู้ผลิตสีไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมส่งเสริมรับช่วงการผลิตไทย สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

 

พร้อมกันนี้ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล ยังได้เข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิต PANDORA และท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย

 

28 เม.ย. 2560 พบสมาคมโลหะไทย ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์

 

23 พ.ค. 2559 พบกลุ่มอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ ณ สภาอุตสาหกรรมฯ

 

25 มี.ค.2557 พบสมาคมผู้ผลิตสีไทย ณ พรรคประชาธิปัตย์

 

16 ส.ค.2560 พบสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

11 ก.ย.2557 พบสมาคมอารักขาพืชไทย  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน

 

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เยี่ยมชมโรงงานผลิต PANDORA

 

23 ก.ค.2557 พบสมาคมส่งเสริมรับช่วงการผลิตไทย ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

 

23 พ.ย. 2560 พบสมาคมเครื่องจักรกลไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

28 มี.ค.2561 พบสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซ.ตรีมิตร

 

9 ส.ค. 2561 พบสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ณ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ.ตรีมิตร

 

23 ส.ค. 2561 พบสมาคมไทยคอมโพสิท ณ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ.ตรีมิตร

 

26 มิถุนายน 2561 เยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบัง