ประชาธิปัตย์ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการกลุ่มวิชาชีพ
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:22 น.

8 มี.ค. 2555 พบ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ที่ทำการสภาฯ

 

ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2555-2561 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุล และคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มวิชาชีพ อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสถาปนิก สภาวิศวกร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารือ​ รับฟังปัญหาและแนะแนวทางแก้ไขร่วมกัน

 

28 ต.ค. 2558  พบสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

24  ธ.ค.2558  พบสภาสถาปนิก ณ ที่ทำการสภาฯ

 

28 ก.ย.2558 พบสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

 

14  มี.ค.2559  พบสภาวิศวกร ณ ที่ทำการสภาฯ

 

18 พ.ค.2559 พบสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

 

1 ก.พ. 2560 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์

 

12 ก.ย.2560  พบสัตว์แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรูปถัมภ์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

20 ธ.ค.2560 พบสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

17 ก.ย.2560  พบสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

27 ม.ค.2561 พบสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

16 ม.ค.2561 พบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

 

17 มิ.ย. 2560 พบเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

12 มิถุนายน 2561 พบสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ,สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ