ประชาธิปัตย์ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:22 น.

  ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2554-2561 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะทำงาน ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ เพื่อหารือรับฟังปัญหา พร้อมแนะแนวทางแก้ไขร่วมกัน

 

8 มี.ค. 2555 พบ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ที่ทำการสภาฯ

 

ตั้งแต่ปี 2555-2561 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุล และคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มวิชาชีพ อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสถาปนิก สภาวิศวกร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารือ​ รับฟังปัญหาและแนะแนวทางแก้ไขร่วมกัน

 

28 ต.ค. 2558  พบสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

24  ธ.ค.2558  พบสภาสถาปนิก ณ ที่ทำการสภาฯ

 

28 ก.ย.2558 พบสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

 

14  มี.ค.2559  พบสภาวิศวกร ณ ที่ทำการสภาฯ

 

18 พ.ค.2559 พบสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

 

1 ก.พ. 2560 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์

 

12 ก.ย.2560  พบสัตว์แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรูปถัมภ์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

20 ธ.ค.2560 พบสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

17 ก.ย.2560  พบสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

27 ม.ค.2561 พบสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

16 ม.ค.2561 พบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

 

17 มิ.ย. 2560 พบเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

12 มิถุนายน 2561 พบสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ,สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตั้งแต่ปี 2556-2558 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุลและคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เพื่อหารือ​ รับฟังปัญหาและแนะแนวทางแก้ไขร่วมกัน

 

9 ก.พ.2556 พบสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สมาคมฯ

 

16 ก.ค.2558 พบสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

1 ก.ค.2558 พบสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

29 ม.ค.2557 พบสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป

 

20 ก.พ.2557 พบสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป

 

26 ก.ย.2556 พบสมาคมอาคารชุดไทย ณ โรงแรมหรรษา

 

9 ต.ค.2556 พบสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตั้งแต่ปี 2557-2560 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุล และคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มธุรกิจการเงิน อาทิ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เพื่อหารือ​ รับฟังปัญหาและแนะแนวทางแก้ไขร่วมกัน

 

22 ต.ค.2557 พบสมาคมประกันชีวิตไทย  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

16 พ.ย.2560 พบสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

13 ธ.ค.2559 พบสมาคมประกันวินาศภัย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

8 ธ.ค.2559 พบสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตั้งแต่ปี 2554-2561 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุลและคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย สมาคมรถเช่าไทย สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว กลุ่มธุรกิจการประมูลรถยนต์ สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กลุ่มอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ สมาคมโลหะไทย สมาคมผู้ผลิตสีไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมส่งเสริมรับช่วงการผลิตไทย สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

 

พร้อมกันนี้ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล ยังได้เข้าเยี่ยมชม โรงงานบริษัท เอส พี เมทัลเวิร์ค จำกัด โรงงาน UNI AIR โรงงาน บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โรงงานผลิต PANDORA และท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย

 

29 พ.ย. 2554  พบสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ณ พรรคประชาธิปัตย์

 

9  มี.ค.2560  พบสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

14 ม.ค. 2561 พบสมาคมรถเช่าไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561เยี่ยมชมโรงงานบริษัท เอส พี เมทัลเวิร์ค จำกัด

 

4 พ.ค.2561 พบสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วและกลุ่มธุรกิจการประมูลรถยนต์ ณ พรรคประชาธิปัตย์

 

19 ม.ค. 2555 พบ สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ณ รัฐสภา

 

12 มี.ค.2557 พบสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย

 

18 กรกฎาคม 2561 เยี่ยมชมโรงงาน UNI AIR

 

10 มี.ค.2559 พบกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ณ สภาอุตสาหกรรมฯ

 

28 เม.ย. 2560  พบสมาคมโลหะไทย  ณ  โรงแรมทวินทาวเวอร์

 

15 สิงหาคม  2561 เยี่ยมชมโรงงานบริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชันแนลจำกัด

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตั้งแต่ปี 2554-2561 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุลและคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย สมาคมรถเช่าไทย สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว กลุ่มธุรกิจการประมูลรถยนต์ สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กลุ่มอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ สมาคมโลหะไทย สมาคมผู้ผลิตสีไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมส่งเสริมรับช่วงการผลิตไทย สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

 

พร้อมกันนี้ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล ยังได้เข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิต PANDORA และท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย

 

28 เม.ย. 2560 พบสมาคมโลหะไทย ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์

 

23 พ.ค. 2559 พบกลุ่มอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ ณ สภาอุตสาหกรรมฯ

 

25 มี.ค.2557 พบสมาคมผู้ผลิตสีไทย ณ พรรคประชาธิปัตย์

 

16 ส.ค.2560 พบสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

11 ก.ย.2557 พบสมาคมอารักขาพืชไทย  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน

 

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เยี่ยมชมโรงงานผลิต PANDORA

 

23 ก.ค.2557 พบสมาคมส่งเสริมรับช่วงการผลิตไทย ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

 

23 พ.ย. 2560 พบสมาคมเครื่องจักรกลไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

28 มี.ค.2561 พบสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซ.ตรีมิตร

 

9 ส.ค. 2561 พบสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ณ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ.ตรีมิตร

 

23 ส.ค. 2561 พบสมาคมไทยคอมโพสิท ณ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ.ตรีมิตร

 

26 มิถุนายน 2561 เยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบัง

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 พ.ค. 2556 พบ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย

 

17 ก.ค. 2556 พบสมาคมธุรกิจไม้, สมาคมโรงเลื่อยจักร, สมาคมธุรกิจไม้ยางพารา

 

9 ก.ค. 2557 พบสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

 

24  มิ.ย.2557 พบสมาคมสปาไทย ณ  โรงแรมดุสิตธานี

 

27 มิ.ย.2555 พบสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย

 

9 ก.พ. 2560 พบสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

 

19 พ.ย.2558 พบ สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย  ณ  สภาอุตสาหกรรมฯ

 

14 พ.ย.2555 พบสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

25 ธ.ค. 2555 พบสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตั้งแต่ปี 2555-2560 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุลและคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอุปโภค บริโภค อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย สมาคมธุรกิจค้าไม้ สมาคมโรงเลื่อยจักร สมาคมธุรกิจไม้ยางพารา สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย สมาคมสปาไทย สมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ สมาพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งไทย สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย สมาคมเครื่องหนังไทย สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย สมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน สมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร สมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก

 

12 มี.ค.2556 พบสมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย ณ โรงแรมเซ็นจูพาร์ค

 

7 ก.ย.2560 พบสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

17 ก.พ.2557 พบสมาคมเครื่องหนังไทย ณ โรงแรมดิเอ็มเมรัล

 

12 ม.ค.2558 พบสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย

 

3 พ.ย. 2557 พบสมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน ณ ไบเทค บางนา

 

31 มี.ค.2558 สมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย ณ ศูนย์ประชุมสิริกิตติ์

 

16 มิ.ย 2559 พบ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม

 

15 มิ.ย. 2560 พบ สมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

22 ต.ค. 2556 พบสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร ณ พรรคประชาธิปัตย์

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตั้งแต่ปี 2555-2561 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุลและคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มบริการ อาทิ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย สมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมผู้ประกอบการรถเครน สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศ สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชา สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมเภสัชชุมชนแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยยาแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ สมาคมการขายตรง สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย สมาคมสภารักษาความปลอดภัยประเทศไทย สมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย สมาคมจัดหาแรงงานไทยไปต่างประเทศ

 

 16 ธ.ค.2557 พบสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

11 พ.ย. 2557 พบสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

22 ม.ค.2558 พบสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

29 เม.ย. 2558 พบสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย ณ พรรคประชาธิปัตย์

 

9 พ.ย.2559 พบสมาคมเจ้าของเรือไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

1 มี.ค. 2559 พบสมาคมผู้ประกอบการรถเครน ณ พรรคประชาธิปัตย์

 

9 ก.ค.2558 พบสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยและสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมที่เคเพลส

 

9 มี.ค.2555 พบสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ,สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

 

20 พ.ค. 2558  พบ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและ ห้องเย็น ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

 

18 มี.ค.2557 พบสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

24 ส.ค. 2560 พบสมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตั้งแต่ปี 2555-2561 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุลและคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มบริการ อาทิ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย สมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมผู้ประกอบการรถเครน สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศ สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชา สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมเภสัชชุมชนแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยยาแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ สมาคมการขายตรง สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย สมาคมสภารักษาความปลอดภัยประเทศไทย สมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย สมาคมจัดหาแรงงานไทยไปต่างประเทศ

 

20 มิ.ย. 2555 พบสมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

 22  มิ.ย.2555 พบสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชา และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ณ พรรคประชาธิปัตย์

 

16 มี.ค.2561 พบสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

 

22 ม.ค.2559  พบสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

 20 ธ.ค. 2555 พบสมาคมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย ณ โรงแรมแม่น้ำ

 

12 ต.ค.2555 พบสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

16 ธ.ค.2560  พบสมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

20 ก.ย.2558 พบสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์

 

14 พ.ย. 2560  พบสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

27 พ.ค. 2558 พบสมาคมการขายตรงไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

2 พ.ค.2560 พบสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย สมาคมสภารักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

7 ก.พ. 2560 พบสมาคมจัดหาแรงงานไทยไปต่างประเทศ ณ โรงแรมโฟร์วิง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตั้งแต่ปี 2554-2559 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุลและคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มบริการ อาทิ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคมส่งเสริมการส่งออกซอฟต์แวร์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการแอนนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิคไทย สมาคมการค้าส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ไทย สมาคมโฆษณาดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย-จีน สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมบริการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมเรือไทย

 

29 ส.ค.2555 พบสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ  ณ โรงแรมดิเมอรัล

 

21 พ.ค. 2555 พบสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคมส่งเสริมการส่งออกซอฟต์แวร์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ณ รัฐสภาไทย

 

9 ก.พ. 2559 พบสมาคมผู้ประกอบการแอนนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิคไทย ณ พรรคประชาธิปัตย์

 

7 มิ.ย.2559 พบสมาคมการค้าส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่  ณ  HUBBA

 

21 ส.ค.2555 พบสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ณ พรรคประชาธิปัตย์

 

1 ส.ค.2559  พบสมาคมโฆษณาดิจิทัล  ณ พรรคประชาธิปัตย์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตั้งแต่ปี 2554-2559 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยดร.วีระชัย วีระเมธีกุลและคณะทำงาน เข้าพบปะผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มบริการ อาทิ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคมส่งเสริมการส่งออกซอฟต์แวร์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการแอนนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิคไทย สมาคมการค้าส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ไทย สมาคมโฆษณาดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย-จีน สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมบริการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมเรือไทย

 

22 พ.ย. 2554 พบสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ณ โรงแรม เจดับบลิวแมริออท

 

7 ก.พ.2555 พบสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สัมพันธ์ไทย –จีน ณ ที่ทำการสมาคม

 

22 ก.ค.2558 พบสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อิน

 

6 ต.ค. 2558 พบสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

17 มิ.ย. 2558 พบสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ณ ที่ทำการสมาคม

 

5 มิ.ย. 2558 พบสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 

24 ก.พ.2558 พบสมาคมโรงแรมไทย ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนตัล

 

11 พ.ย.2558 พบ สมาคมเรือไทย ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์