ห้ามจอดรถทุกชนิดบนถนนกัลปพฤกษ์ตลอด 24 ชม.
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 17:46 น.

 

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องห้ามจอดยานพาหนะทุกชนิดบนถนนกัลปพฤกษ์ตลอดเวลา โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 บัญญัติว่าผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจมิให้ผู้ใดหยุด จอดหรือกลับพาหนะใดๆ บนทางหลวง หรือไหล่ทางในทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนได้ โดยทำเป็นประกาศหรือเครื่องหมายให้ปรากฏไว้ในเขตทางหลวงนั้น ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาการติดขัดของจราจร และเพื่อความปลอดภัยของการสัญจรบนถนนกัลปพฤกษ์ ผู้อำนวยการทางหลวงชนบทจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ดังกล่าว ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่องห้ามจอดพาหนะบนถนนกัลปพฤกษ์

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่องห้ามจอดพาหนะในถนนกัลปพฤกษ์ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

 

ข้อ 4 ห้ามจอดพาหนะทุกชนิดบนถนนกัลปพฤกษ์ตลอดเวลา

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

 

พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงชนบท