ศาลปค.เมินคำขอระงับ ไฟเขียวสคบ.ควบคุมสัญญาห้องเช่า
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 15:12 น.

 

“ศาลปกครองกลาง” ไม่รับคำขอทุเลาบังคับใช้ประกาศสคบ.ควบคุมสัญญาห้องเช่า หลังเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการหอพักฟ้องสคบ. เหตุอาจเป็นอุปสรรค์ต่อการบริหารงานสคบ. แต่ยังพิจารณาประเด็นออกประกาศโดยชอบหรือไม่ต่อ

 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งยกคำขอทุเลาในคดีหมายเลขดำที่ 1006/2561 หจก.ธนกฤตพร เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่อที่อยู่อาศัย ยื่นฟ้องคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยขอให้ศาลพิจารณาไต่สวนเพื่อมีคำสั่งระงับการบังคับใช้ ประกาศ สคบ. เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุด ทั้งนี้ศาลปกครองกลางเห็นว่า การที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา กำหนดให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เพื่อให้ สคบ. ใช้เป็นมาตรการในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคจากการทำสัญญาเช่าให้บรรลุผลและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หากศาลมีคำสั่งทุเลาตามคำร้องก็จะทำให้ สคบ.ขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้เช่าในฐานะที่เป็นผู้บริโภคจากการตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสัญญาเช่า และทำให้ สคบ.ไม่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ทันท่วงที 

 

เนื่องจากปัจจุบันมี เพียง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 เป็นกฎหมายฉบับเดียวที่ใช้คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคก่อนการทำสัญญา  ส่วนพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 เป็นมาตรการที่ใช้คุ้มครองผู้บริโภคหลังจากมีสัญญาแล้วเท่านั้น  ดังนั้นการมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานและการบริการสาธารณะของ สคบ. ส่วนการออกประกาศดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นประเด็นแห่งคดีที่ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาต่อไป