การเมือง

นายกฯเยี่ยมชมนิทรรศความสำเร็จ สจล.วิทยาเขตชุมพรฯ

  วันนี้ (21 ส.ค.61)  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมายังอาคารวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา) และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล) และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ นายกรัฐมนตรี ได้พบปะกับคณะนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับด้วย   พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักศึกษา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นการนำเสนอความก้าวหน้า และความสำเร็จของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย CMKL ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University: CMU) กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในการเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยในรูปแบบสถาบันร่วม ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) รวมถึงความก้าวหน้าด้านงานวิจัยและนวัตกรรม อาทิ สมาร์ทฟาร์มที่สมบูรณ์แบบที่ผสานการบริหารจัดการ และประยุกต์นวัตกรรมความแม่นยำสูงแบบครบวงจร นวัตกรรมดำน้ำลึกและความปลอดภัยทางทะเล โดรนสำหรับการเกษตร ฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้ออัจฉริยะ ศูนย์สมาร์ทดาต้าเซ็นเตอร์ และธนาคารปูม้าอัจฉริยะ 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยีการจัดการน้ำและอาหารอนุบาลลูกปูม้าอัตโนมัติ ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปูม้าคืนสู่ทะเลกว่า 10 ล้านตัว รวมทั้งยังได้ชมโครงการต่าง ๆ ของสถาบัน อาทิ โครงการพลิกโฉมสตรีทฟู้ด ประจำจังหวัด โครงการการสอนดำน้ำ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โครงการอาคารจัดการพลังงาน ที่ใช้พลังงานแสงแทนพลังงานไฟฟ้า  ตลอดจนกิจกรรมเพื่อชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่ในทุกมิติ ที่ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมประเทศทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (S-Curve) และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อมประเทศ สู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคต ทั้งนี้ สจล. ชุมพร มีนโยบายในการพัฒนาสถาบันสู่การเป็นสถาบันการศึกษาอันดับ 1 ของภาคใต้ โดยมุ่งวิจัยตามกรอบพัฒนา 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยี ด้านอาหาร และด้านพลังงาน ในปี 2564    โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้รับมอบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University: CMU) เพื่อแสดงความขอบคุณและชื่นชมนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ จัดการศึกษาในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นแห่งแรก คือ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University: CMU) เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในรูปแบบสถาบันร่วมภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) ได้ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ   พร้อมทั้ง นายกรัฐมนตรี ได้ทดลองขับเคลื่องบิน ผ่านเครื่องฝึกจำลองการบิน และกล่าวแนะนำนักศึกษาวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ว่าต้องขับด้วยความปลอดภัย รวมทั้งแนะนำเกี่ยวกับการใช้โดรนสำหรับการเกษตร ขอให้พัฒนาต่อยอดไปใช้ในงานด้านอื่นด้วย ขณะที่นวัตกรรมดำน้ำลึกและความปลอดภัยทางทะเล นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำเรื่องของการฝึกบุคลากรที่จะดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้เพียงพอเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยยกกรณีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวทักทายนักศึกษาที่มาให้การตอนรับอย่างเป็นกันเอง โดยกล่าวถึงนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการวางรากฐานของประเทศในอนาคต รวมถึงของนักศึกษาทุกคนด้วย โดยเฉพาะคำว่า 4.0 เอามาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และนำมาสู่นโยบาย Thailand 4.0  ของรัฐบาลในปัจจุบันที่จะขับเคลื่อนประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม