ข่าวเด่นเกาะกระแส

"บวรศักดิ์" ชี้ไทยมีปัญหาให้ปชช.เสนอกฏหมาย

  "บวรศักดิ์" ชี้ ไทยมีปัญหาในการให้ประชาชนเสนอกฏหมาย เพราะไม่มีหน่วยงานใดส่งเสริม - ช่วยเหลือประชาชน   สถาบันพระปกเกล้าจัดโครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เรื่อง "กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำกฎหมาย" ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานครฯ โดยมีศาตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "หลักการและความจำเป็นในการมีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำร่างกฎหมาย" ซึ่งการเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชน เป็นเครื่องมือที่มีใช้อย่างแพร่หลายรองมาจากการออกเสียงประชามติและประเทศที่ใช้มากที่สุดคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมลรัฐต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี นอกจากจะมีการให้สิทธิเเก่ประชาชนสามารถเสนอร่างกฎหมายได้เเล้ว ในบางประเทศยังได้กำหนดให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าชื่อกันเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด้วย ส่วนบุคคลผู้มีสิทธิเข้าชื่อในการเสนอร่างกฎหมายหรือร่างรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญทุกประเทศได้กำหนดไว้เป็นรูปแบบเดียวกัน คือจะต้องเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเท่านั้น   ทั้งนี้ ในประเทศไทยนั้น การให้ประชาชนสามารถเสนอร่างกฎหมายได้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 แต่ประสบปัญหาว่า ไม่มีหน่วยงานใดช่วยเหลือหรือส่งเสริมประชาชน เพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญปี2560 จึงมีการกำหนดไว้ในหมวดการปฏิรูปให้มีกลไกการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำร่างกฎหมาย ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย จึงได้กำหนดให้มีหน่วยงานเจ้ามารับผิดชอบ 3 หน่วยงาน คือ สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายโดยปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นสำนักคณะกรรมการทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยเเละสร้างภาระให้กับประชาชน ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนให้จัดทำร่างกฎหมาย เพราะว่าตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอชื่อเข้าร่างกฎหมายนั้นจะต้องมีหลักการ พร้อมกับยกร่างกฎหมายซึ่งจะต้องมีกระบวนการหลายขั้นตอน หากประชาชนทำกันเองอาจไม่บรรลุผลสำเร็จ จึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินหน้าเสนอร่างกฎหมายได้ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม