อาชญากรรม

ห้ามจอดรถทุกชนิดบนถนนกัลปพฤกษ์ตลอด 24 ชม.

  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องห้ามจอดยานพาหนะทุกชนิดบนถนนกัลปพฤกษ์ตลอดเวลา โดยมีเนื้อหาดังนี้   ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 บัญญัติว่าผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจมิให้ผู้ใดหยุด จอดหรือกลับพาหนะใดๆ บนทางหลวง หรือไหล่ทางในทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนได้ โดยทำเป็นประกาศหรือเครื่องหมายให้ปรากฏไว้ในเขตทางหลวงนั้น ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาการติดขัดของจราจร และเพื่อความปลอดภัยของการสัญจรบนถนนกัลปพฤกษ์ ผู้อำนวยการทางหลวงชนบทจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ดังกล่าว ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้   ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่องห้ามจอดพาหนะบนถนนกัลปพฤกษ์   ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่องห้ามจอดพาหนะในถนนกัลปพฤกษ์ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551   ข้อ 4 ห้ามจอดพาหนะทุกชนิดบนถนนกัลปพฤกษ์ตลอดเวลา   ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562   พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงชนบท

อ่านเพิ่มเติม