อาชญากรรม

มหิดลแจงมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อออกแถลงการณ์ต้าน ม.44

    มหิดลชี้แจงมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยออกแถลงการณ์ในนามสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา คัดค้านมาตรา44 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.มหาวิทยาลัยมหิดลได้เผยแพร่แถลงการณ์ระบุว่า ตามที่มีกลุ่มบุคคลออกแถลงการณ์ในนามสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คัดค้านการใช้อำนาจตามมาตรา44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557นั้น มหาวิทยาลัยมหิดลขอให้กลุ่มบุคคลยุติการกระทำดังกล่าวในทันที การกระทำดังกล่าวไม่ใช่เสรีภาพทางวิชาการ เป็นการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยมหิดลในทางที่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ซื่อมหาวิทยาลัยจะได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาทางวินัยต่อไป มหาวิทยาลัยมหิดล ยืนหยัดในการให้ทุกคนเคารพกฎหมาย เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม